مطالعه

متن های برگزیده ادبی

چهره غمگین من

آن‌ها همه مرا یکی پس از دیگری کتک زدند: بازپرس، بازپرس ارشد، سربازپرس، قاضی مرحله نخست، قاضی مرحله نهائی. ضمن همه این کتک خوردن‌ها پاسبان هم تمام تنبیهات بدنی را -به همان صورت که قانون مقرر کرده بود- درمورد من اجرا کرد. بعد مرا به جرم داشتن چهره غمگین به ده سال زندان محکوم کردند، […]