بخشی از کتاب دالان بهشت…

بخشی از کتاب دالان بهشت…

رنج بردن باعث فهمیدن می شود.
و ذهن را به تلاش برای شناختن وا می دارد.
تا این که قواعد زندگی و تلخی و سختی را می شناسد و به درک و شعور می رسد.

ولی وقتی به فهمیدن و درک رسیدی،
از آن به بعد دیگر خود فهمیدن باعث رنجت می شود.

دیگر هم از فهمیدن خودت رنج می بری،
 هم رنج فهمیدن آنچه دیگران درک نمی کنند و نمی فهمند و نمی بینند، به جانت نیش می زند و آزارت می دهد.
ولی هر قدر در نادانی می شود درجا زد،
در فهمیدن نمی شود.

وقتی چشم هایت باز شد، دیگر نمی توانی آن را ببندی و خودت را به نفهمی بزنی.

 از کتاب “دالان بهشت”
 اثر “نازی صفوی”