تو دیگر خوب نخواهی شد…

تو دیگر خوب نخواهی شد…

به فاصله دو روز از رفتن علی معلم. افشید یداللهی هم رفت! و چه بد دنیایی است دنیا.

تا آخر عمر درگیر من خواهی بود
من میدانم به کجای قلبت
شلیک کرده ام..
تو دیگر خوب نخواهی شد..

..افشین یداللهی..