بخشی از کتاب “دختر کشیش”

بخشی از کتاب “دختر کشیش”

در میان انسانها دونوع آدمِ حریص وجود دارد:
– حریصان شجاع که اگر بتوانند، دنیا را به ویرانی می کشند تا پول بدست آورند؛
اما با این حال هیچگاه به یک دوریالی دوبار نمی نگرند!
– و دیگر موجودات حقیری که جسارتِ دست یازیدن به کارهای بزرگ را ندارند؛
اما همیشه برای بی مقدارترین پولی، سفره ی گدایی پهن می کنند.

دختر کشیش
جورج اورول