قلم

قلم

امروز ۱۴ تیرماه مصادف است با روز قلم.

قلم حرمت دارد. به تعبیر شریعتی که می گفت هرکس توتمی* دارد و توتم من قلم من است. می خواهم بگویم برای همه آنهایی که برای استقلال آزادی و آبادی این مرز و بوم قلم زده اند قلمشان توتم آنها بوده است. به احترام همه این بزرگ مردان و بزرگ زنان می ایستیم و احترام می گذاریم.

آنان که بی هیچ چشم داشت تنها برای اعتلای ایران قلم زدند. آنها که تهمت ها و توهین ها و آزارها در طول تاریخ تحمل کردند. آنان که قلمشان را به بالاترین مزدها نفروختند. آنان که به احترام و آبروی قلم ایستادگی کردند. روزتان مبارک.

*توتِم‌ها اجسامی نمادین هستند که در اقوام بومی بیشتر قاره‌ها کاربردهای آیینی دارند. توتم معمولاً به عنوان یادمانی از نیاکان یک ایل یا طایفه عمل می‌کند و افراد طایفه توتم را دارای نیرویی برای حمایت و حفاظت از طایفه می‌دانند.

سینا رژیمند