اگر دختری داشتم…

اگر دختری داشتم…

اگر روزی دختری داشتم، به او می گفتم عاشق مردی نباش که مذهبی است؛ مردی که از ترس خدا تو را با اکراه میخواهد. زیرا روزی توبه می کند و سنگت می زند.

عاشق مردی نباش که بی قید است؛ مردی که هیچ را مقدس نمی داند. زیرا روزی همه چیز را انکار می کند: تو را، عشق را، حتی خودش را. و رهایت می کند.

اگر دختری داشتم به او می گفتم همیشه مرد های معمولی عشق های بهتری می سازند.

 

سانتا ماریا
سید مهدی شجاعی