جام جهانی و فرصت شادی

فوتبال مردم خسته ایران را به هیجان آورد. برد عجیب در مقابل مراکش به هر ترتیبی که بود به مردم نا امید روحیه داد. بازی های دیگر چه می شود. آیا ایران می تواند صعود میکند؟

امید داریم. امید