چرا به هم لبخند نمی زنیم!

جامعه محدودیت هایی دارد. لبخند زدن سوء تفاهم ایجاد می کند. ممکن است فکر کنند منظوری داری.
منظور هم دارم. منظورم این است که من شما را دوست دارم!
گناه بزرگی است.
چه دنیای بدی.
باید به هم اخم کنیم تا سوء برداشت ایجاد نشود؟

لبخند می زنم!