سر و صدای آدم قد کوتاه

سر و صدای آدم قد کوتاه

چند روز پیش آدم کوتاه قامتی را دیدم سوار بر موتور کوچکی که در خیابان با سرعت می راند. بنده خدا مدام بوق می زد که دیده شود. حق هم داشت. موتور کوچک و قد و قامت کوتاهش باعث شده بود که به سختی دیده شود. واقعا اگر آن بوق های ممتد را نمی زد مشخص نیست چه بر سرش می آمد.

سینا رژیمند