داستان چتر دست گرفتن سیاسیون

داستان چتر دست گرفتن سیاسیون

چرا موقع باریدن باران و حضور میدانی مسئولین خودشان چتر دست نمی گیرند؟

از رئیس اداره ها گرفته شهردار و شورای شهر و نماینده مجلس و گنده ترها را که می بینی دست ها را به هم گره زده اند و شخص دیگری چترشان را نگه می دارد؟ آیا نگه داشتن چتر از شان آنها می کاهد؟

اصولا این شان را از کجا آورده اند که فک می کنند چتر دست گرفتن شان آنها را کم می کند؟ خدا را شکر که ما در دوره فراعنه و در کشور مصر زندگی نمیکنیم!

پی نوشت: تصویری که برای این متن می بیینید ربط مستقیم به نگارش متن فوق ندارد و نگارنده خود واقف هستم که این تصویر قدیمی می باشد.