ادوارد سعید

“نقد” کردن  یا  “نق” زدن

“نقد” کردن یا “نق” زدن

ادوارد سعید،  کتابی با عنوان “روشنفکر کیست؟ روشنفکری چیست؟” نوشته است که در ان وظیفه روشنفکر را ؛ “نقد نهادهای حاکم و قدرت” می‎داند. یک اصل مهم که در طول تاریخ در عرض جغرافیا به اثبات رسیده این است که؛ 🚫 قدرت بدون “نقد” فساد می‎آورد. اخلاقی‎ترین آدم‎ها هم وقتی در بالای پلکان قدرت بنشینند، […]