بخشی از کتاب کلیدر

بخشی از کتاب کلیدر!

بخشی از کتاب کلیدر!

پاره ای از لحظه ها چه کشنده اند .کاش می کشتند نه نمی کشند ؛ کشنده اند به دشنه ای اسوده ات نمی کنند به دود عذاب خفه ات نمی کنند  تا خفگی؛ تا مرز خفگی می کشانندت و همانجا نگاهت می دارند. چنانکه انگار میان اتش و دود حلق اویز مانده ا ی سینه […]