بزرگ علوی

بخشی از کتاب “چشم هایش” اثر بزرگ علوی

بخشی از کتاب “چشم هایش” اثر بزرگ علوی

زیر تابلو، زیر قاب عکس، استاد به خط خود نوشته بود: چشم هایش- یعنی چشم های زنی که او را خوشبخت کرده یا به روز سیاه نشانده. چشم های زنی که در هر حال در زندگی استاد اثر سنگینی گذاشته و نقاش را برانگیخته است.  به چه قصد این صورت را ساخته بود؟ آیا بدین […]