بی تفاوتی

نخفته ست مظلوم، ز آهش بترس (به داد کرمانشاه برسیم زمستان است)

نخفته ست مظلوم، ز آهش بترس (به داد کرمانشاه برسیم زمستان است)

آنقدر سیاسی شده ایم که جان دادن بچه ها را هم از فیلتر سیاست عبور می دهیم. بچه های کوچک زنهای حامله و آدم های کم توان و بیمار دارند در سرمای کرمانشاه جان می دهند. از سرما یخ می زنند و می میرند و ما مانده ایم و ادا و اصول سیاسی و بازی […]

شبکه های اجتماعی و جنون بی تفاوتی!

شبکه های اجتماعی و جنون بی تفاوتی!

گئورگ زیمل در مقالهء درخشانش( کلانشهر و حیات ذهنی) به این مساله اشاره می کند که زیست کلانشهر چگونه با هجمه ای از محرکات بیرونی و سرعت جنون آمیزش انسانها را دستخوش تغییر می کند. برخلاف روستا و جوامع کوچکتر که ضرب آهنگِ زندگی آشناتر و موزونتر است شهر سیلابیست از وقایع سریع و متضاد […]