جرج اورول

بخشی از کتاب “دختر کشیش”

بخشی از کتاب “دختر کشیش”

در میان انسانها دونوع آدمِ حریص وجود دارد: – حریصان شجاع که اگر بتوانند، دنیا را به ویرانی می کشند تا پول بدست آورند؛ اما با این حال هیچگاه به یک دوریالی دوبار نمی نگرند! – و دیگر موجودات حقیری که جسارتِ دست یازیدن به کارهای بزرگ را ندارند؛ اما همیشه برای بی مقدارترین پولی، […]