دالان بهشت

بخشی از کتاب دالان بهشت…

بخشی از کتاب دالان بهشت…

رنج بردن باعث فهمیدن می شود. و ذهن را به تلاش برای شناختن وا می دارد. تا این که قواعد زندگی و تلخی و سختی را می شناسد و به درک و شعور می رسد. ولی وقتی به فهمیدن و درک رسیدی، از آن به بعد دیگر خود فهمیدن باعث رنجت می شود. دیگر هم […]