سیاسیون

داستان چتر دست گرفتن سیاسیون

داستان چتر دست گرفتن سیاسیون

چرا موقع باریدن باران و حضور میدانی مسئولین خودشان چتر دست نمی گیرند؟ از رئیس اداره ها گرفته شهردار و شورای شهر و نماینده مجلس و گنده ترها را که می بینی دست ها را به هم گره زده اند و شخص دیگری چترشان را نگه می دارد؟ آیا نگه داشتن چتر از شان آنها […]