کلیدر

بخشی از کتاب کلیدر!

بخشی از کتاب کلیدر!

پاره ای از لحظه ها چه کشنده اند .کاش می کشتند نه نمی کشند ؛ کشنده اند به دشنه ای اسوده ات نمی کنند به دود عذاب خفه ات نمی کنند  تا خفگی؛ تا مرز خفگی می کشانندت و همانجا نگاهت می دارند. چنانکه انگار میان اتش و دود حلق اویز مانده ا ی سینه […]

برشی از کتاب کلیدر

برشی از کتاب کلیدر

وقتی کسی دروغ می گوید ، دروغی رفتار می کند ، هیچکس بهتر از خود او و تندتر از خود او مایه این دروغ را احساس نمی کند. شرافت شکسته شده او را ، هیچکس بهتر از خود او به روشنی نمی بیند. کلیدر محمود دولت آبادی